Korta kötiderna inom psykiatrin för barn och ungas skull

Detta är en annons framtagen av Dalarnas Sjukvårdsparti.

Dalarnas sjukvårdsparti lyfter fram de stora utmaningar som finns inom den psykiatriska vården. Framförallt pekar de på att väntetiderna måste kortas, speciellt för barn och ungdomar. Dessutom måste villkoren för personalen inom psykiatrin förbättras.

Ingvar ”Nille” Niliimaa, kandidat för Dalarnas sjukvårdsparti som är djupt engagerad för att förbättra villkoren för patienter och personal inom den psykiatriska vården i Dalarna.

Vi träffar Ingvar ”Nille” Niliimaa, kandidat för Dalarnas sjukvårdsparti som är djupt engagerad för att förbättra villkoren för patienter och personal inom den psykiatriska vården i Dalarna. Han önskar också att vi i samhället i stort bryr oss om varandra.

Hur ser dagens situation ut inom den psykiatriska vården?
–  En av de största problemen handlar om att väntetiderna är för långa. Det är inte bra för någon att vänta, men allra värst drabbar det barn. För barn upp till tonåren är det en katastrof att vänta i ett halvår på psykiatrisk hjälp. Under samma tid som de ska bygga upp sig och bli starkare får de istället uthärda en plågsam väntan på hjälp. För de allra minsta barnen på 5-6 år är en eller ett par veckor alldeles för lång tid förklarar Nille.

Barn tar på sig skuld och behöver snabb hjälp
Vad kan göras åt den här situationen?
– För att hjälpa de här barnen och ungdomarna så behövs det snabb hjälp. I ett förstaläge kan det många gånger hjälpa att få samtalsterapi. Ofta kan ohälsa hos barn vara kopplad till förändringar i familjeförhållanden, som skilsmässor, någon som förolyckas eller andra kriser. Barn tar ofta på sig skuld och kan reagera med att bli utåtagerande eller inåtvända. I det läget är det vi i vuxenvärlden som har ansvar att stötta dem. Går det för långt kan inte anhöriga ta hand om de här problemen, då behövs det kvalificerad hjälp. I samtalsterapi kan barn få hjälp att förstå att det inte är de som är orsaken till de problem som uppstått. Idag är tillgången på samtalsstöd- och terapi för dålig i Dalarna, såväl för vuxna som för barn och ungdomar, säger Nille. 

För barn och ungdomar är det särskilt viktigt att hjälpen kan sättas in tidigt menar Dalarnas sjukvårdsparti.
–  Löser man psykiska problem tidigt för ett barn, så är det något som kan ha avgörande betydelse för barnets utveckling. När det gäller tonåringar som hamnar i allvarlig psykisk ohälsa kan de lätt fastna i vårdapparaten om de inte får rätt hjälp. De behöver extra uppmärksamhet för att kunna bryta negativa spiraler med negativa tankar om sig själv, dålig självbild med mera. För att kunna bryta de här mönstret krävs det ett stort engagemang hos personalen inom psykiatrin. Då behöver personal ha kraften och orken att ägna extra tid med varje patient. Självklart kan medicin vara en viktig del i behandling, men personalens roll för tillfrisknade är ovärderlig.

Personalen är inga maskiner
Nille lyfter fram att de problem som finns inom den psykiatriska vården samtidigt inte ska skyllas på personalen. Många gör ett fantastiskt arbete och sliter med en för stor arbetsbörda.
– Personalen i den psykiatriska vården gör ett fantastiskt arbete och kämpar på. Tyvärr leder arbetsbelastningen till att en del inte orkar med och istället går in i väggen. Därför är det viktigt att även personalen får stöttning och mer hjälp. Här behöver vi vara tydligare i synsättet på personalen. De som arbetar i vården är också människor, de är inga maskiner som kan jobba hur mycket som helst förklarar Nille.

Hur ska då arbetsmiljön kunna förbättras för personalen inom psykiatrin?
– Vi behöver se över organisationsfrågor. Ägnas det för mycket tid åt administration och onödiga möten? För att ge avlastning för de som önskar ska vi möjliggöra att personal inom psykiatrin under perioder kan byta arbetsplats och arbeta på vårdcentral eller sjukhus. Det leder dessutom till att nätverket stärks mellan vårdcentraler och psykiatrin, förklarar Nille.

När det gäller vuxenpsykiatrin så kan skilsmässa, arbetslöshet eller missbruk ofta ligga bakom den psykiska ohälsan.
–  Många hamnar i en situation med dålig självkänsla där de kämpar för att göra andra till lags och glömmer sitt eget välbefinnande. I den situationen kan det hjälpa att prata med andra. Är det mindre problem kan det räcka med vänner eller bekanta, men är problemen större så behövs det professionell hjälp.

Mer omtanke i samhället
I samhället i stort kan vi göra mycket för varandra som underlättar och minskar den psykiska ohälsan. Här tycker Nille att vi inte får glömma att ge omtanke till varandra.
–  Det behövs mer kärlek och omtanke för varandra. Det är ord som ibland verkar försvinna ur samhället, samtidigt som jag tror det är viktigare än någonsin. Många känner att de inte riktigt duger som de är, då kan det göra mycket att få höra att andra bryr sig om dem. Det är inte fel att säga att man älskar varandra, ger en blomma och visar uppskattning för varandra. Om du ramlat in i en negativ spiral med psykisk ohälsa kan det vara riktigt svårt att komma ur situationen. Det kan vara lika svårt som att sluta röka eller dricka alkohol för den som har ett missbruk. När man kommit för långt in i psykisk ohälsa behövs ofta både medicin och terapi för att hitta tillbaka till sig själv. Att då få vänta för länge på terapi kan vara förödande.

Om inte den psykiska ohälsan hanteras så leder det istället till följdproblem menar Dalarnas sjukvårdsparti.
– Det är många äldre som hamnar i psykiska sjukdomar, då är det lätt för dem att ta till alkohol för att det ska kännas bättre. De behöver inte bli alkoholister för att det ska bli ett problem i livet. Den psykiska ohälsan riskerar leda till att människor trillar igenom systemet och tappas bort om vi inte tar tag i de problem som finns. Sedan finns det ingen quick-fix för psykiska sjukdomar. De behandlingsformer som finns passar inte alla, här behöver man hitta en behandling som passar den enskilde patienten. För oss på Dalarnas sjukvårdsparti har vi alltid patienten i centrum, det perspektivet behöver genomsyra den psykiatriska vården i Dalarna också, avslutar Ingvar ”Nille” Niliimaa för Dalarnas sjukvårdsparti.