Så skapar skogen nytta – för hela Sverige

Skogen skapar inte bara 120 000 arbeten i landet – den bidrar också till stora exportintäkter som kan satsas inom exempelvis skola, vård och omsorg. Trots detta finns det krafter som bromsar utvecklingen.
– Vi saknar tyvärr politiker med en visionär bild om grundläggande funktioner som bygger samhället på sikt, säger Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.
Pär Lärkeryd, VD på Norra Skogsägarna

Pär Lärkeryd, VD på Norra Skogsägarna

För bara några decennier sedan var ett effektivt skogsbruk och skogens nytta för samhället en självklarhet, men har på senare tid hamnat i skuggan för andra politiska ämnen.

– Politiker tävlar om att ha den bästa lösningen för att göra satsningar inom viktiga områden och då pratar de ofta om hur vi måste omfördela resurserna inom Sverige, men de missar det absolut viktigaste, säger Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.

Han syftar på att det krävs en stark exportindustri för att kunna betala för välfärden, men problemet är att den svenska exporten minskar inom många områden – samtidigt som importen ökar.

– Det innebär att vi totalt sett har fått mindre pengar att spendera och därför måste vi skära ned på välfärden. Tänker man då på den stora exporten av skogsvaror, som står för nästan hundra miljarder kronor, så förstår man snabbt hur mycket skogen betyder för investeringarna i samhället och hur mycket neddragningar som skulle krävas utan det här tillskottet.

Med de regler som nu finns i Sverige så har man inte förtroendet för att skogsägarna ska kunna göra den bedömningen.

Pär Lärkeryd har uppvaktat politiker vid en rad tillfällen för att påtala skogens nytta för samhället, i en tid när debatten till stor del har övergått från en diskussion om hur skogsbruket kan effektiviseras till att handla om hur mycket mer skog som kan skyddas.

Bara i norra Sverige finns tiotusentals skogsägare, som i många fall har ägt och brukat skog i flera generationer. Nu upplever många att den grundlagsskyddade äganderätten till skog och mark är satt under hård press.

– Så länge en skogsägare inte vet om reglerna förändras, vem vet då om man vågar fortsätta investera? Om man sköter sin skog på bästa tänkbara sätt och får högre värden, så är det tyvärr så att risken ökar för att myndigheterna kommer och tar över, säger Pär Lärkeryd.

Norra Skogsägarna har de senaste åren sett en rad exempel på situationer där statens vilja att avsätta mark krockar med markägarnas intressen.

– Det är som att du skulle investera pengar i en fond, som är låst i hundra år, men ju högre värde fonden får desto större är risken att staten konfiskerar den. Det är precis det här skogsägarna står inför när det inte finns långsiktiga spelregler.

Pär Lärkeryd menar att politiken har övergått från längre samtal om hur man bygger det framtida Sverige till kortsiktiga debatter på sociala medier, vilket är ett särskilt stort problem inom skogsnäringen som ofta har ett hundraårsperspektiv på investeringarna – och därför är i stort behov av politiskt klarspråk.

– Det finns några politiker som verkligen ser det här och driver frågan, men de är ganska få. Av Sveriges alla riksdagspolitiker handlar det bara om en handfull, eftersom frågan är så pass stor och komplex och kräver ett längre samtal än de 140 tecken som finns på Twitter. Därför pratar man hellre om den senaste bomben i Malmö och hur polisen måste få mer resurser, vilket de faktiskt skulle kunna få om staten skapar förutsättningar för en fortsatt hög export av skogsvaror.

Regeringen presenterade under 2018 en handlingsplan för ett skogsprogram med visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

LÄS ÄVEN: Skogsprogrammet räcker en bit – men inte hela vägen.

Pär Lärkeryd menar dock att det finns betydligt mer att önska för framtidens skogsindustri och att det mest centrala handlar om att värna ägande- och brukanderätten, bland annat genom att besluten om vilka skogar som ska skyddas borde läggas i händerna på skogsägarna.

– Precis som i Finland alltså, där man använder sig av ett arbetssätt för skydd av skogar som innebär att initiativet till en eventuell skyddsåtgärd i första hand ligger hos markägaren. Med de regler som nu finns i Sverige så har man inte förtroendet för att skogsägarna ska kunna göra den bedömningen.

NORRA SKOGSÄGARNA

Norra Skogsägarna är en växande skogsägarförening med 17 000 medlemmar som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och en livskraftig landsbygd. Norra arbetar därför inte bara med virkeshandel, utan verkar för ett långsiktigt lönsamt, fritt och roligt skogsägande.

Koncernen driver bland annat två sågverk, två förädlingsenheter och omsätter drygt 2,5 miljarder kronor.

Föreningen bevakar också näringspolitiska frågor för att öka förståelsen för att brukad skog och livskraftig landsbygd är förutsättningar för ett hållbart samhälle med utvecklad välfärd och växande bioekonomi.

Pär Lärkeryd om…

Skogsforskningen
– Sverige behöver satsa betydligt mer statliga medel på forskning om förnybara produkter som kan utvinnas ur skog. I nuläget är det mest skogsindustrierna själva som står för merparten av den forskningen, vilket gör att mycket information är inlåst på företagen och inte blir tillgängliga på den fria marknaden. Det behövs exempelvis stora statliga pilotprojekt som ger incitament att satsa på träkonstruktioner i stället för stål och betong, som 90 procent av större byggnader består av i dag.

Landsbygdens betydelse och förutsättningar
– 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog som finns på landsbygden. Om vi ska övergå till förnybara råvaror så måste vi skapa förutsättningar att verka utanför städerna där primärproduktionen sker genom bra vägar, tillgång till vård och utbildning och så vidare. Därför bör en större del av skatteintäkterna från landsbygdens skog, energi, mineraler och mat återföras till de områden där de produceras eller utvinns.

Norra Skogsägarnas samgående med Norrskog
– I takt med att våra kunder växer så måste vi också göra det för att vara en attraktiv part på marknaden. Det här möjliggör också att vi kan bli mer kostnadseffektiva och ligga i framkant med innovationer, som exempelvis digitala hjälpmedel. Dessutom blir vi en betydligt starkare röst gentemot politiken när vi blir 28 000 medlemmar i en gemensam förening som organiserar halva Sveriges yta gällande skogsfrågor. När vi har efterfrågat synpunkter från våra medlemmar om fusionen så har vi uteslutande fått positiva reaktioner.

Framtiden
– Framtiden ser väldigt positiv ut och det handlar om att världen har vaknat upp rejält kring klimatfrågan de senaste åren. Alla har förstått att en grundläggande faktor för att lösa klimatfrågan handlar om förnybara råvaror och det ger ett utrymme i samhällsdialogen som tidigare har saknats, och som handlar om vad som krävs för att få ut råvaran och att det måste skapas förutsättningar för skogsägare och landsbygden.