Iggesunds Bruk – regionens motor i drygt 300 år

”Skogens gröna guld” kan tyckas vara ett slitet uttryck. Men det gäller definitivt inte i Hälsingland. Här har Iggesunds Bruk och sedermera Holmen varit en ekonomisk motor i mer än 300 år. Det som en gång var ett traditionellt bruk med mer än 5 000 anställda, är idag uppdelat på olika affärsområden inom Holmenkoncernen. Vart och ett av de 1 000 jobb
som finns inom Holmen i Hälsingland beräknas skapa fler än fyra jobb ytterligare i regionen.

Foto: Lars-Göran Abrahamsson

I BRUKSORGANISATIONEN för 50 år sedan kryllade det av folk och man gjorde allt inom den egna organisationen. Men idag köper vi massor av tjänster lokalt. Det som en gång gjordes av brukets egna skogsarbetare görs idag till största del av lokala entreprenörer i Hälsingland och Härjedalen. Även byggnadsarbeten köps lokalt, liksom städning och en lång rad andra tjänster, förklarar Johan Granås, hållbarhetschef vid Iggesund Paperboard.
– Sedan får man inte underskatta den ekonomiska kraft som Holmens cirka 1 000 medarbetare i regionen utgör. De ska handla mat till familjen, kläder till barnen, luncher på stan, bränsle till
bilen – det och mycket annat skapar sysselsättning i både privat och offentlig service. Vi ser oss som en motor i lokalsamhället, fyller Hans Ångman, tf. produktionschef på Holmen
Skog, i.

Skogen är en framtidsbransch och efterfrågan på personer som vill jobba inom skogsindustrin ökar. Inom Holmen jobbar man aktivt för att locka fler kvinnor till branschen som idag domineras av män. Holmens moderna organisation är en uppdelning och utveckling av det gamla Iggesunds Bruk där de olika verksamheterna fördelats på specialiserade affärsområden.

Ju bättre skött skog och ju starkare tillväxt träden har, desto mer koldioxid binder vi in. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är därför en av de kraftigaste insatserna vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna.

Holmen Timber driver sågverket i Iggesund, Holmen Skog driver skogsbruket, Holmen Energi produktionen av förnybar och fossilfri energi. Dagens Iggesunds Bruk tillverkar världsledande
kartong från egenproducerad massa.
– Det är vi på Holmen Skog som är ansvariga för anskaffningen av all vedråvara till Iggesunds Bruk och Holmen Timbers såg i Iggesund.  Men vi levererar inte bara  inom koncernen i Hälsingland,
utan också till andra lokala företag som Plyfa, Nordanå och Björkträ.

Mer information om hållbart skogsbruk kan ni läsa här

Dessutom är vi beroende av att köpa in skogsråvara från privata skogsägare, trots att vi är en av landets större privata skogsägare med en egen areal på 1,3 miljoner hektar, berättar Hans Ångman vidare. Skogen som förutsättning Regionens stabila virkesförsörjning är en av de främsta anledningarna att ägarna till Holmen vågar satsar  på Iggesund.

En annan är att de tror på de produktsegment som tillverkas här.
– Skogen är en förnyelsebar råvara, men det krävs att man tar hand om den på rätt sätt för att den ska finnas kvar. Att få fram ett fullvuxet träd från planta kan ta mellan 60 och 70
år om man vårdar skogen på ett bra sätt. Det finns många skräckexempel runt om i världen där man av ekonomiska skäl driver skogen för hårt och skövlar istället för att skörda.

Här i Norden har vi en annan kunskap och tradition. Vi har ofta en personlig relation till våra skogar och tar därför bättre hand om dem.
– Ett hållbart och aktivt skogsbruk har alltid varit och kommer även framgent att vara grunden till Holmens verksamhet och framgång. Inom Holmen bedriver vi ett aktivt skogsbruk
och vi uppmuntrar även privata skogsägare att göra detsamma, säger Hans. Genom att göra det kan man undvika många problem som exempelvis angrepp från skadedjur som barkborrar
och andra plågor. Dessutom ger det en bättre kvalitet på vedråvaran vilket gynnar både det sågade virkets och kartongens kvalitet.

På Iggesund Paperboard ägnar vi mycket tid just nu åt att hjälpa våra kunder att ersätta plastförpackningar med pappersförpackningar.  Här finns stora miljövinster att göra för företagen och enorm potential för oss inom skogsindustrin.

Skogen avgörande för att nå miljömålen. Skogens betydelse kommer bara att öka framöver och en god skogsskötsel kommer att vara helt avgörande för om Sverige ska nå sina miljömål.
– Ju bättre skött skog och ju starkare tillväxt träden har, desto mer koldioxid binder vi in, säger Hans. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är därför en av de kraftigaste insatserna vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna. En annan fördel med en välmående skog och ett aktivt skogsbruk är att vi får ut mer vedråvara ur skogen. Det innebär att vi kan tillverka fler produkter av trä och ersätta exempelvis stålbalkar med limträbalkar och plastförpackningar med kartongförpackningar.

Klimatavtrycket gällande förpackningarna på dessa två likvärdiga glödlampor skiljde avsevärt.

– En stor utmaning i världen är att hitta alternativa material till plast, säger Johan Granås. Idag utgör fossil olja 80 procent av råvaran  för all världens plast. Vi måste ersätta dessa fossila råvaror som vi gräver upp ur backen mot hållbara råvaror som växer ovan jord. På Iggesund Paperboard ägnar vi mycket tid just nu åt att hjälpa våra kunder att ersätta plastförpackningar med pappersförpackningar. Här finns stora miljövinster att göra för företagen och enorm potential för oss inom skogsindustrin. Inom Holmen ligger vi långt fram och tänker gå i bräschen i detta paradigmskifte, säger Johan.

– Det är en svindlande tanke att råmaterial från Hälsinglands skogar används till premiumförpackningar som pryder hyllor i Tokyo, Paris och New York, slutar Johan Granås, inte utan viss stolthet.

Visste du att

• Fonder och stiftelser knutna till företaget under lång tid har varit en grundpelare för många lokala föreningars verksamhet.
• Holmen har ett aktivt lokalt sponsringsarbete för att bidra till samhällsnyttan och göra regionen attraktiv.
• Holmen arrangerar flera lokala aktiviteter för att introducera tjejer i en mansdominerad bransch.

Från planta till planka

Planera återväxt
Första steget i ett hållbart och aktivt skogsbruk är att trygga återväxten. Då får skogen ett försprång som bara växer med tiden. Det gäller att få frön eller plantor att överleva och växa bra.  Växtplatsens förutsättningar bestämmer val av metod och trädslag.

Markbereda
Här ger man plantor/frön bästa möjliga växtstart i skogen. Markberedning innebär att jorden vänds så att mineraljorden blottläggs.

Plantera
En väl utförd plantering ger hög skogsproduktion.  lanteringen ska, liksom markberedningen, ske så snart som möjligt efter skörd.

Röja
Genom röjning ger vi träden mer utrymme och ljus samt bättre tillgång till vatten och näringsämnen. Träden utvecklas positivt och ger bättre kvalitet. Vid röjningen tillskapar man miljöer som främjar biologiskt mångfald genom att inte röja vissa delar i beståndet.

Gallra
Gallring av skogen ger träden mer livsutrymme. Det innebär att skogens tillväxt fokuseras på vitala och värdefulla
träd. Gallring är ett gyllene tillfälle att utveckla och förvalta skogens natur- och kulturvärden.

Skörda
När skogen är utväxt är det dags att skörda. Resultatet är helt beroende av vilka åtgärder som tidigare gjorts i beståndet. En välskött skog är en bra investering, både för klimatet och ekonomin. Vid skörd är aktiv naturvård en självklarhet. Bland annat kan värdefulla miljöer för djur- och insektsarter skapas i trädgrupper och kantzoner.