Du ska kunna lita på Sverige!

Detta är en artikel framtagen av Kristdemokraterna Jämtland.
Kristdemokraterna i Jämtland sätter tryggheten inför årets val högt på listan. Före detta polischefen Stephen Jerand kandiderar nu till årets kommunval för Kristdemokraterna. Han ger oss sin syn på de viktigaste frågorna i årets val. – Jag vill att Östersund blir en än tryggare och säker stad att både leva och åldras i, det är mitt mål med mitt engagemang i politiken förklarar Stephen Jerand.

På bild: Stephen Jerand.

För Kristdemokraterna i Jämtland har familjen en avgörande roll i samhället där barnens utveckling mot vuxenlivet säkerställs. De tycker att familjer själva skall kunna välja barnomsorgsalternativ, därför anser de att föräldrastödet ska öka.

– Barngrupperna i förskolan ska minskas och ett maxtak införas i småbarnsgrupperna, max 12 barn per  grupp med 1-3 åringar och max 15 barn för större barn, anser Stephen och fortsätter berätta sina värderingar i ämnet: –Skolan ska ha kompetenta lärare. I skolan skall det råda nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Skolans primära uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle. Föräldrarnas roll är avgörande för att fostra barnen till ansvarskännande medborgare. Som polis i många år, har jag varit i många hem där barn farit illa. Familjen är barnens viktigaste miljö, där måste samhället in och stödja tidigt, och bidra till trygghet.

Läs mer om vårt parti

Äldreomsorgen ska präglas av värdighet och en äldreboendegaranti

Behovet av demensboenden ökar, liksom andra boenden för pigga och friska äldre.

– Man skall se de äldre som en resurs att ta tillvara på. Alla över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats, säger Stephen.

– Kommunens ska aktivt verka för att medborgarna har en bra insyn i politiken, en garanti för att skattemedlen används för medborgarnas bästa, inte spekulera med skattemedlen, menar Stephen.

Arbete – viktigt för alla människor

För Kristdemokraterna är det tydligt, varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. De vill att kommunen aktivt ska verka för ett företagsvänligt klimat och bidra till att fler arbetstillfällen skapas. Till detta vill Kristdemokraterna även se en klok utbyggnad av nya bostäder.

– Kommunens ska aktivt verka för att medborgarna har en bra insyn i politiken, en garanti för att skattemedlen används för medborgarnas bästa, inte spekulera med skattemedlen, menar Stephen.

Läs mer om vår politik

Integrationen

En av de viktiga frågorna för Stephan är att integrationen i kommunen ska vara effektiv och välfungerande.

– I vår kommun ska människor som flytt hit och har skyddsskäl att stanna, mötas med ett gott mottagande och känna trygghet, säger Stephen.

Kvinnofrid – en hjärtefråga

– I Östersunds kommun ska alla känna sig trygga, inte bara i sina hem utan även på offentlig plats. Det ska vara nolltolerans med övergrepp och kränkningar, säger Stephen bestämt.

Synliga och tillgängliga poliser

Stephen vill att kommunen återinför polisens ungdomsgrupp som kan samverka med socialtjänsten i det viktiga förebyggande arbetet.

– Den lokala politiska nivån måste få större insyn i polisens verksamhet. Brottsförebyggande verksamhet är allas vårt ansvar, säger Stephen och fortsätter det är dags för en ny politisk ledning i Östersund, en ledning som står stabilt på goda värdegrunder.