Mångfald och inkludering skapar hållbar tillväxt

Forskning och statistik talar sitt tydliga språk. För att skapa långsiktigt hållbara företag som är relevanta och attraktiva som arbetsgivare krävs ett värderingsdrivet ledarskap, mångfald och inkludering. Även myndigheter och tjänstepersoner måste förändra sin attityd och bli mer inkluderande för att kunna uppnå ett bra företagsklimat i kommunen. Men var börjar man och hur gör man? Det tänker Hudiksvalls Näringslivsbolag svara på i satsningen ”Vad står i vägen?” med start nästa år.

– Vi vet att många företag skulle vilja arbeta mer inkluderande och värderingsdrivet, de vet bara inte hur de ska göra, berättar Mitalee Kotak, vice VD på HNA.

Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) som ägs av Hudiksvalls kommun har uppdraget att utveckla näringslivet i kommunen och verka för ett gott företagsklimat med målet att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning. I det arbetet är hållbarhet ett prioriterat område.

På HNA arbetar man brett med hållbarhetsfrågor. Med avstamp i FNs globala hållbarhetsmål ”Agenda 2030” genomsyras det interna arbetet av hållbarhetsfokus i såväl ledningsarbete och verksamhetsplanering som i varumärkesplattformen. Externt driver de frågan i sitt påverkansarbete gentemot kommunala förvaltningar och myndigheter för att förändra attityder och förbättra företagsklimatet. Dessutom finns frågan alltid på agendan vid företagsrådgivning och under företagsbesök. Nästa år tar de nästa steg mot en hållbar utveckling med satsningen ”Vad står i vägen”?

De globala målen.

– Vi vet att många företag skulle vilja arbeta mer inkluderande och värderingsdrivet, de vet bara inte hur de ska göra, berättar Mitalee Kotak, vice vd på HNA. Med vår nya arbetsmodell ”Vad står i vägen” kommer vi att erbjuda myndigheter, kommunala förvaltningar och företag föreläsningar och workshops där vi diskuterar hur vi tillsammans kan arbeta mer inkluderande och hur vi kan anpassa systemet och strukturen efter våra kunder istället för tvärtom. Vi måste identifiera vad som står i vägen och göra något åt det för att nå ett förbättrat företagsklimat.

– Vi arbetar för att vår kommunikation ska vara inkluderande och spegla mångfalden i näringslivet både när det gäller bransch, ålder, bakgrund och kön. Hur vi använder bilder och vilket språk vi använder påverkar vilken målgrupp vi når, säger Emilie Lindqvist, kommunikatör och näringslivsutvecklare på HNA.

Läs mer om Hudiksvalls Näringslivsbolag

På föreläsningarna kommer HNA att presentera forskning och statistik som visar hur viktigt ett värderingsdrivet ledarskap och ett seriöst hållbarhetsarbete är. Dels för att vara ett långsiktigt hållbart företag men också för att vara relevant som arbetsgivare och kunna attrahera framtidens medarbetare.

De workshops som planeras kommer att handla om vad man konkret kan göra. Två teman är redan spikade – ”Att rekrytera med mångfald” och ”Värderingsdrivet ledarskap för hållbar tillväxt”. I övrigt anpassas innehållet efter målgruppernas specifika önskemål och behov. Företag som redan gjort satsningar och varit framgångsrika inom området kommer att delta för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi på Näringslivsbolaget jobbar för hållbar tillväxt i näringslivet. För att nå dit är det avgörande att vi som organisation arbetar med inkludering och mångfald internt samt hjälper företag att förstå hur lönsamhet och konkurrenskraft ökar när olikheter tas till vara, säger Mitalee Kotak, vice VD Hudiksvalls Näringslivsbolag.

Kontakta Hudiksvalls Näringslivsbolag

Vill du som företagare bli bättre på att ta tillvara tillväxtmöjligheter?

Kontakta Mitalee Kotak

070 – 969 33 47  mitalee.kotak@hna.se